کارگاه های برگزار شده و آتی

کارگاه های برگزار شده

کارگاه زبان بدن و مهارت های ارتباطی( مرکز مشاوره آوای مهر ۱۳۹۵)
کارگاه آشنایی با اختلالات شخصیت ( مرکز مشاوره آوای مهر ۱۳۹۵)
کارگاه مقدماتی درمان شناختی رفتاری (مرکز مشاوره آوای مهر ۱۳۹۶)
کارگاه اختلالات خلقی ( مرکز مشاوره پارسه و مرکز مشاوره آوای مهر ۱۳۹۶)
کارگاه اختلالات اضطرابی ( مرکز مشاوره پارسه و مرکز مشاوره آوای مهر ۱۳۹۷)
کارگاه تحلیل و تفسیر آزمون MMPI ( مرکز مشاوره پارسه ۱۳۹۷)
کارگاه مصاحبه تشخیصی و بالینی ( مرکز مشاوره پارسه ۱۳۹۷)
    سبد خرید